Organisering av styret

LederJo Forslund
NestlederBeate Stallvik
KassererThomas Estrin
SekretærMarion Oldervik Moe
MaterialforvalterAsbjørg Sæterbø
Sportslig lederMari Solberg
DugnadsansvarligRolf Madsen Wessel
DommerkontaktJo Forslund


Styretets oppgaver
 

  Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder

                 - mål- og strategiarbeid
                 - budsjett og regnskap
                 - oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag

○  Ansvarlig for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben

○  Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av det årlige møtet i avdelingen, årsmøte i Hovedstyret eller andre overordnede myndigheter

○  Stå for lagets daglige ledelse og representere klubben utad

○  Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett

○  Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og sørge for utarbeidelse instruks for disse

○  Ansvarlig for at alle tillitsvalgte har klart definerte oppgaver og ansvarsområder og at spesiell kompetanse og/eller interesse ivaretas.

   


Arbeidsbeskrivelser
Leder:
○  Være klubbens ansikt utad
○  Innkalle og lede styremøtene etter oppsatt sakliste
○  Være avdelingens representant i Idrettslagets hovedstyre
○  Møte ved kvartalsmøter i hovedstyre og fremlegge rapport
○  Hovedstyrets kontaktperson
○  Hente og behandle post, 1 til 2 ganger pr. uke
○  Attestere og godkjenne innkomne fakturaer sammen med kasserer
○  Fordele alle meldinger og beskjeder til rette vedkommende umiddelbart
○  Sørge for at alle i gruppa utfører sine arbeidsoppgaver på en tilfredsstillende måte.
○  Sørge for at regnskap og budsjett blir fulgt opp og overholdt
○  Overholde tidsfrister på søknader, bekreftelser o.l.
○  Ordne med eventuelle spiller-overganger og dispensasjoner
○  Registrere spillere på minidrett.no og sørge for at aktuelle spillere betaler lisens
○  Stille på sonemøter i regi av Region Nord
○  Være klubbens representant i forum til NHF
○  Innkalle til lagleder-/trener-/dommermøter

○  Sette opp budsjett sammen med kasserer

○  Sette opp treningstid for lagene i Hemnehallen og gi beskjed til kommunen om oppstart og endringer i treningstidene

○  Følge opp organisasjonsplan og sørge for at avdelingen fungerer slik den skal

○  Ansvarlig for påmelding av lag til seriespill, NM ol

 
  
Nestleder:
○  Er lederens høyre hånd som tar lederens oppgaver når leder er forhindret i å møte eller utføre avtalte oppgaver

 
Sportslig leder:
○  Ansvarlig for å følge opp intensjonene i avdelingens Sportsplan
○  Styret sin kontakt mot lagene
○  Ansvarlig for påmelding av dommere
○  Gjennomgå forslag til terminlister sammen med trenerne/laglederne, samt å melde inn endringer
○  Ansvarlig for å skaffe trenere og lagledere
○  Fordele post og annen informasjon til lagene
○  Medlem av arrangementskomiteen for turneringer i egen regi
 
 
Kasserer:
○  Budsjettkontroll
○  Være med å utarbeide budsjett for avdelingen
○  Sørge for at fakturaer blir betalt i rett tid
○  Sørge for at påmeldingsavgift til seriekamper og turneringer blir betalt i rett tid
○  Betale gebyr i overgangssaker

○  Sørge for å sjekke Idrettsoppgjør og betaling til dommere

○  Holde orden på alle bilag før overlevering til regnskapsfører

○  Sende ut krav på innbetaling til sponsoravtaler
○  Sørge for at hovedansvarlig for hjemmekamper (arrangement) får kontantkasse ved arrangement/kampstart
 
 
Materialforvalter:
○  Ta vare på å ajourføre lister over avdelingens materiell
○  Holde orden på spilledrakter til alle lag
○  Sørge for innkjøp av nye spilledrakter når det er nødvendig
○  Sørge for innkjøp av førstehjelpsutstyr og annet forbruksutstyr til legeskrin etc.
          ○  Alle lag blir henvist til materialforvalter for uttak av varer
○  Holde god kontakt med trenere og lagledere i fm deres behov for utstyr
○  Sørge for at alle lag har nøkler, baller, drakter, medisinskrin og eventuelt annet utstyr de forskjellige lag måtte trenge
○  Føre liste over hvilket utstyr og materiell som er utlevert, og til hvem
○  Sørge for at alt utstyr blir samlet inn umiddelbart etter sesongslutt
○  Ha ansvaret for utstyrsrommet i hallen/Holde orden i lageret under trappa
 
Sekretær:
○  Skrive referat fra styremøter og årlig møte
○  Utføre avdelingens øvrige sekretærbehov
○  Skrive årsberetning sammen med leder/nestleder
○  Annonsere kamper (kil.as og iHeim)
 
Dommerkontakt:
○  Skaffe dommere og sørge for å melde dem inn til kretsen
          ○  for tiden er minstekravet 1 dommer pr. 2 lag i serien over 11 år
○  Være kontaktperson for egne dommere og med dommerkontakt i Region Nord
○  Organisere og arrangere dommerkurs etter behov, i samarbeid med Region Nord
 
Dugnads-/arrangementsansvarlig:
○  Lage liste over alle hjemmekamper og sette opp arbeidsliste til disse arrangementene
○  Sørge for at det ved alle hjemmekamper er utnevnt:
          ○  en hovedansvarlig for arrangementet
          ○  en dommervert som også er kioskmedarbeider
          ○  speaker, tidtaker og sekretær til sekretariatet
○  Sørge for at de utnevnte er informert om arbeidsoppgavene og at det er laget rutiner for arbeidsoppgaver
○  Skrive lister ved andre dugnader. Sjekke at folk møter.